In

TV tự động tắt.

  • Màn hình có thể đã bị tắt do cài đặt [Hẹn giờ ngủ].
  • Kiểm tra cài đặt [Thời khoảng] của [Giờ bật].
  • Kiểm tra xem [Tự tắt nguồn khi không sử dụng] trong [Điện và năng lượng] có được kích hoạt không.