In

TV tự động bật.

  • Kiểm tra xem [Giờ bật] có được kích hoạt không.
  • Tắt cài đặt [Tự động bật TV] trong [Cài đặt BRAVIA Sync].