In

Không thể điều khiển thiết bị bên ngoài (ví dụ như TV box) bằng điều khiển từ xa của TV. (Chỉ đối với các dòng tương thích với TV box)

Các mẫu tương thích với điều khiển TV box có [Cài đặt TV box] trong [Cài đặt] — [Kênh & Ngõ vào] — [Ngõ vào bên ngoài].

  • Đảm bảo rằng TV của bạn hỗ trợ thiết bị bên ngoài.
  • Nếu bạn bấm và giữ nút trên điều khiển từ xa, hoạt động có thể không hoạt động. Thay vào đó, hãy thử bấm nút nhiều lần.
  • Tùy vào các thiết bị bên ngoài, một số nút có thể không hoạt động.