In

Thông số kỹ thuật

Bạn có thể tìm hiểu thông số kỹ thuật trên trang web hỗ trợ của Sony:
Vui lòng truy cập trang sản phẩm TV để tham khảo thông tin. Để biết thêm về trang web hỗ trợ, vui lòng truy cập phần Trang Hỗ trợ.

Hình ảnh Thông số của Trang web Hỗ trợ.

Lưu ý

  • Trang Thông số kỹ thuật có thể không có sẵn tùy thuộc từng mẫu máy. Trong trường hợp này, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Tham khảo.