พิมพ์

การอัปเดตซอฟต์แวร์

Sony จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานและมอบประสบการณ์ทีวีล่าสุดให้แก่ผู้ใช้ วิธีการที่ง่ายที่สุดในการรับการอัปเดตซอฟต์แวร์คือผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับทีวี

หากต้องการตรวจสอบการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

  1. กดเลือก (เลือกสัญญาณขาเข้า) ที่รีโมทคอนโทรลแล้วเลือก [ช่วยเหลือ] หากไม่มี [ช่วยเหลือ] ให้เลือก [แก้ไข] แล้วเพิ่ม [ช่วยเหลือ] เข้าไป
  2. เลือก [สถานะและการตรวจวิเคราะห์] เปิดใช้งาน [ตรวจหาการอัพเดทโดยอัตโนมัติ] ใน [สถานะและการตรวจวิเคราะห์] — [อัพเดทซอฟท์แวร์ระบบ]

คำแนะนำ

  • การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง ให้เลือก [อัพเดทซอฟท์แวร์]
  • ท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสำหรับชุดข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์ได้จาก การแจ้งเตือน BRAVIA หรือเว็บไซต์บริการ

หมายเหตุ

  • เมื่อ [ตรวจหาการอัพเดทโดยอัตโนมัติ] ปิดใช้งาน ทีวีจะไม่สามารถรับการแจ้งเตือนได้แม้ว่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็ตาม

การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

หากท่านไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ท่านสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้โดยใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ช่วยเหลือที่หน้า เว็บไซต์ช่วยเหลือ