دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

حذف کردن تصاویر انتخاب شده

تصاویر غیرضروری را انتخاب و حذف کنید.

  1. برای ورود به وضعیت پخش، دکمه را روی این محصول فشار دهید.
  2. روی صفحه مشاهده واقعه، را انتخاب کنید و سپس فرمت فیلمی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.
    • بسته به تنظیم [فرمت فایل] و تنظیم فرمت پخش فیلم، ممکن است یک آیکن به جز نمایش داده شود.

  3. - [ویرایش/کپی] - [حذف].
  4. [تصاویر چندگانه] را انتخاب کنید و سپس نوع تصویری که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.

  5. علامت تیک را بر فیلم ها یا عکس هایی که باید حذف شوند اضافه کنید و را انتخاب کنید.

راهنمایی

  • شما نمی توانید تصاوير محافظت شده را حذف کنید (). محافظت داده ها را قبل از حذف آزاد کنید.
  • برای حذف بخش ناخواسته یک فیلم، فیلم را تقسیم کرده و سپس آن بخش را حذف کنید.