دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

حذف با تاریخ

تصاویر غیرضروری را با تاریخ ضبط انتخاب و آنها را حذف کنید.

  1. برای ورود به وضعیت پخش، دکمه را روی این محصول فشار دهید.
  2. روی صفحه مشاهده واقعه، را انتخاب کنید و سپس فرمت فیلمی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.
    • ممکن است یک آیکن دیگر به جای بسته به تنظیم [فرمت فایل] و فرمت پخش فیلم ظاهر شود.

  3. - [ویرایش/کپی] - [حذف].
  4. [همه در رویداد] را انتخاب کنید.
  5. با استفاده از / تاریخی را که می خواهید حذف کنید انتخاب نمایید و سپس را انتخاب کنید.