دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

PlayMemories Home نمی تواند نصب شود.

  • برای نصب PlayMemories Home، یک اتصال اینترنت لازم است.
  • محیط کامپیوتر یا روند نصب مورد نیاز برای نصب PlayMemories Home را بازبینی نمایید.