Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Prohlížení fotografií

Fotografie přenesené do přehrávače Walkman můžete prohlížet. Přehrávač Walkman zobrazuje fotografie v režimu na šířku.

  1. V nabídce Home vyberte položku [Photos].
  2. Vyberte požadovaný způsob hledání a poté procházejte zobrazený seznam, dokud neuvidíte požadovanou fotografii.
  3. Vyberte požadovanou fotografii.

Tip

  • V průběhu vyhledávání fotografií na obrazovce fotografií, ve složce s fotografiemi nebo na obrazovce se seznamem fotografií se přehrávání skladeb nepřeruší.

Poznámka

  • Pokud je fotografie příliš velká nebo jsou její data poškozena, zobrazí se ikona a fotografii nebude možné zobrazit.