Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Intelligent Auto

Fotoaparát sníma s funkciou automatického rozpoznania scény.

  1. Nastavte otočný prepínač režimov na (Auto Mode).
  2. MENU (Camera Settings) → [Auto Mode] [Intelligent Auto].
    • Keď je [Mode Dial Guide] nastavený na [On], môžete zvoliť požadované nastavenia po zmene polohy otočného prepínača režimov.
  3. Fotoaparát namierte na snímaný objekt.
    Keď fotoaparát rozpoznal scénu, na displeji sa zobrazí ikona rozpoznanej scény.

  4. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

Poznámka

  • Výrobok nerozpozná scénu pri snímaní záberov s inými funkciami zoomu ako je optický zoom.
  • Výrobok nemusí správne rozpoznať scénu za určitých podmienok snímania.