Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Movie

Môžete upraviť rýchlosť uzávierky alebo hodnotu clony na požadované nastavenia na snímanie videozáznamov. Pred snímaním môžete skontrolovať aj uhol záberu.

  1. Nastavte otočný prepínač režimov na (Movie).
  2. MENU (Camera Settings) → [Movie] → požadované nastavenie.
    • Keď je [Mode Dial Guide] nastavený na [On], môžete zvoliť požadované nastavenia po zmene polohy otočného prepínača režimov.
  3. Stlačením tlačidla MOVIE (videozáznam) spustite snímanie.
    • Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavte snímanie.

Podrobnosti položky ponuky

Program Auto:
Umožňuje snímať s automatickým nastavením expozície (rýchlosti uzávierky aj hodnoty clony).

Aperture Priority:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení hodnoty clony.

Shutter Priority:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky.

Manual Exposure:
Umožňuje snímať po manuálnom nastavení expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony).

Poznámka

  • Keď nastavíte clonu pomocou clonového krúžku počas snímania videozáznamu, nastavte vypínač klikania clony do polohy „OFF“ (Vyp.). Ak zmeníte hodnotu clony počas snímania videozáznamu s vypínačom klikania clony nastaveným do polohy „ON“ (Zap.), zaznamená sa zvuk clonového krúžku.