Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Auto Dual Rec

Nastavenie možnosti automatického snímania statických záberov pri snímaní videozáznamov. Spustí sa snímanie pri rozpoznaní pôsobivých kompozícií záberov vrátane ľudí. Táto funkcia môže tiež ukladať verzie automaticky nasnímaných záberov, ktoré boli orezané na optimálne kompozície záberov. Pri ukladaní orezaného záberu sa uložia záber pred orezaním aj orezaný záber.

 1. MENU → (Camera Settings) → [Auto Dual Rec] → požadované nastavenie.
 2. Stlačením tlačidla MOVIE spustite snímanie videozáznamu.
  • Statické zábery sa nasnímajú automaticky. Počas zachytávania statického záberu sa na monitore bude zobrazovať hlásenie [CAPTURE].
 3. Opätovným stlačením tlačidla MOVIE ukončite snímanie videozáznamu.
  • Ak chcete zobraziť nasnímané videozáznamy a statické zábery, stlačte tlačidlo (Playback).

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Automatické dvojité snímanie sa nevykoná.
On: Shoot. Frequency Low/On: Shoot. Frequency Standard/On: Shoot. Frequency High:
Automatické dvojité snímanie sa vykoná s určenou frekvenciou snímania.
 • Zisťujú sa polohy, orientácia, výrazy tvárí s cieľom nasnímať statické zábery s pôsobivou kompozíciou.

Rada

 • Ak chcete zmeniť veľkosť alebo kvalitu statických záberov, použite MENU → (Camera Settings)→[Img. Size(Dual Rec)]/[Quality(Dual Rec)].
 • Aj keď je [Auto Dual Rec] nastavené na On (Zap.), môžete snímať statické zábery stlačením tlačidla spúšte.

Poznámka

 • V závislosti od podmienok snímania sa statické zábery nemusia nasnímať s optimálnym načasovaním.