Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M5

Nagrywanie filmów

Filmy można nagrywać naciskając przycisk MOVIE (Film).

  1. Naciśnij przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.

  2. Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Wskazówka

  • Funkcję uruchamiania/zatrzymywania nagrywania filmu można przypisać do wybranego przycisku. MENU (Ustawienia niestandard.) [Prz. Własne(Nagr.)] → przypisz funkcję do wybranego przycisku.
  • W celu określenia obszaru z ostrością, obszar ten można ustawić przy użyciu polecenia [Obszar ostrości].
  • Aby utrzymać ostrość twarzy, należy w taki sposób zmienić kompozycję, aby ramka obszaru ostrości pokryła się z ramką detekcji twarzy, lub w pozycji [Obszar ostrości] ustawić opcję [Szeroki].

Uwaga

  • Aby ustawić szybkość migawki i wartość przysłony na wybrane wartości, ustaw tryb na (Film).
  • Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie użyta jakaś funkcja, na przykład zoom, wówczas zostaną zarejestrowane odgłosy pracy obiektywu. W przypadku naciśnięcia przycisku MOVIE w celu zakończenia nagrywania, może zostać również zarejestrowany dźwięk przycisku MOVIE.
  • Informacje na temat ciągłego czasu filmowania w przypadku nagrywania filmu można znaleźć w rozdziale „Czas nagrywania filmów”. Po zakończeniu nagrywania filmu można wznowić nagrywanie naciskając ponownie przycisk MOVIE. W zależności od temperatury produktu lub akumulatora, operacja nagrywania może zostać przerwana, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.
  • Po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji (Film) lub w przypadku nagrywania filmów, nie można wybrać opcji [AF z podążaniem] w pozycji [Obszar ostrości].