Zoom (statické zábery)

Umožňuje zväčšenie záberov pri snímaní.
 1. Nastavte fotoaparát na režim snímania.

 1. MENU 3 [Func. of C Button], [Func. of AEL button], [Func. of Left Button], [Func. of Right Button] alebo [Func. of Down Button] [Smart Telecon./Zoom]

 1. MENU 3 [Smart Telecon./Zoom] [Zoom]

 1. MENU 2 [Clear Image Zoom] požadovaný režim

 1. Stlačte tlačidlo s priradenou funkciou.

 1. Mierku môžete nastaviť pomocou / na otočnom ovládači.

 • Ak chcete nastaviť mierku vo väčších krokoch, stlačte /.

 1. Stlačením na otočnom ovládači sa vráťte do prostredia snímania a potom stlačením spúšte nasnímajte záber.

Dostupný zoom

Fotoaparát dosahuje veľkú mieru zväčšenia pomocou zoomu kombináciou rôznych spôsobov priblíženia. Ikona a indikátor priblíženia na displeji sa budú meniť podľa použitého zoomu.
Rozsah zoomu
A: () Zoom s pôvodnou kvalitou záberu
Keď je [Image Size] nastavená na inú možnosť ako [L], môžete snímať statické zábery bez zhoršenia kvality pôvodného záberu po orezaní záberov.
B: () [Clear Image Zoom]
Zoom s kvalitou blízkou pôvodnej kvalite záberu [Detaily]
C: () [Digital Zoom]
Horšia kvalita ako pôvodná kvalita záberu [Detaily]


Činnosť
Nastavenia
A
Priblíženie záberov bez zhoršenia kvality
[Image Size]: Iná ako [L]
[Clear Image Zoom]: [Off]
[Digital Zoom]: [Off]
B
Snímanie jasných
záberov s použitím [Clear Image Zoom]
(blízko pôvodnej
kvalite obrazu)
[Clear Image Zoom]: [On]
[Digital Zoom]: [Off]
C
Priblíženie na
maximálny rozsah
zoomu
[Clear Image Zoom]: [On]
[Digital Zoom]: [On]
 • Pri niektorých nastaveniach nemusí byť funkcia [Clear Image Zoom] dostupná. [Detaily]


Miera priblíženia prostredníctvom zoomu

Podporované miery priblíženia prostredníctvom zoomu sa budú meniť v závislosti od nastavení alebo veľkosti záberu. V nižšie uvedenej tabuľke je súhrn mier priblíženia prostredníctvom zoomu, keď sú [Clear Image Zoom] a [Digital Zoom] nastavené na [On] a [Aspect Ratio] je nastavený na [3:2].

Image Size
Činnosť
A: Rozsah
zoomu bez zhoršenia kvality
B: Zoom s
[Clear Image Zoom] [On]
C: Zoom s
maximálnou
mierou priblíženia*
L: 24M
M: 10M
1,5×
6,1×
S: 4.6M
2,3×
4,5×
9,1×

* Maximálna miera priblíženia prostredníctvom zoomu je celkové zväčšenie pomocou zoomu, ktoré sa dá dosiahnuť pri použití kombinácie miery priblíženia prostredníctvom zoomu bez zhoršenia kvality, [Clear Image Zoom] a [Digital Zoom]. Maximálna miera priblíženia prostredníctvom zoomu sa bude meniť v závislosti od nastavení.
Poznámky
 • Pôvodné nastavenie pre [Clear Image Zoom] je [Off]. [Detaily]

 • Pôvodné nastavenie pre [Digital Zoom] je [Off]. Nastavením [Digital Zoom] na [On] bude možné zväčšovať zábery aj so zhoršením kvality. [Detaily]

 • Pôvodné nastavenie pre [Image Size] je [L]. Ak chcete zmeniť mieru priblíženia prostredníctvom zoomu, zmeňte [Image Size]. [Detaily]

 • Funkcie zoomu nie sú dostupné pri snímaní v nasledujúcich situáciách:

 • V režime [Sweep Panorama]

 • Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu

 • Keď [Quality] je nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG]

 • Funkcia rozpoznania tváre nebude fungovať, keď použijete funkcie zoomu.