Program Auto

Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
  1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Program Auto).

  1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Posuv programu

Umožňuje zmeniť kombináciu clony (hodnotu F) a rýchlosti uzávierky pri zachovaní pevne nastavenej expozície, keď je blesk nastavený na [Flash Off].
  1. Otočte ovládací volič.

“ sa na displeji zmení na „ “ a režim snímania sa zmení na posuv programu.
  1. Otočením ovládacieho voliča zvoľte kombináciu clony (hodnoty F) a rýchlosti uzávierky.

  1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Ak chcete zrušiť posuv programu, otočením ovládacieho voliča vráťte indikátor na „“.
Poznámky
  • V závislosti od jasu prostredia sa niekedy posuv programu nemusí dať použiť.

  • Otočný prepínač režimov nastavte na iný režim ako „“, alebo vypnutím napájania zrušte vykonané nastavenie.

  • Keď sa zmení jas, zmenia sa aj clona (hodnota F) a rýchlosť uzávierky, pričom sa však zachová hodnota posuvu.

  • Keď sa nastavenie [Flash Mode] zmení, posuv programu sa zruší.

Súvisiaca téma