Manual Exposure

Môžete snímať so svojou obľúbenou expozíciou manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.
 1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Manual Exposure).

 1. Otočením ovládacieho voliča upravte rýchlosť uzávierky a otočením clonového krúžku zvoľte clonu (hodnotu F).

 • Zvoľte rýchlosť uzávierky od 1/4000* sekundy do 30 sekúnd. Snímať môžete aj v režime [BULB].

 • * Pri hodnote clony F5,6 alebo vyššej. Najvyššia rýchlosť uzávierky pri F2,0 je 1/2000 sekundy.
 1. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.

Nastavenie rýchlosti uzávierky a clony (hodnoty F)
Rozdiel medzi hodnotou, ktorú ste nastavili a správnou expozíciou určenou fotoaparátom, sa na displeji zobrazí ako hodnota odmeraná manuálne (MM).
A: Hodnota rýchlosti uzávierky
B: Hodnota clony
C: Hodnota odmeraná manuálne (MM)
 • Ak nastavíte hodnotu expozície smerom k +, zábery budú svetlejšie; ak smerom k –, zábery budú tmavšie. „0“ naznačuje správnu expozíciu tak, ako ju analyzoval fotoaparát.

 • Rýchlosť uzávierky 0,4 sekundy alebo nižšiu zobrazuje [”], napríklad 0,4”.

 • Pri nastavení nižšej rýchlosti uzávierky sa odporúča použitie statívu, aby sa zamedzilo účinkom vibrácií.

 • Ak zvolíte nízke rýchlosti uzávierky, spracovanie dát bude trvať dlhšie.

Poznámky
 • Keď je [ISO] nastavená na [ISO AUTO] v režime [Manual Exposure], citlivosť ISO sa bude automaticky meniť s cieľom dosiahnuť správnu expozíciu podľa nastavenej rýchlosti uzávierky a clony (hodnoty F).

 • Ak sa po vykonaní vašich nastavení nezíska správna expozícia, indikátory hodnôt nastavení na displeji budú blikať. Snímanie je možné aj za takýchto podmienok, ale odporúča sa opätovné nastavenie expozície.

BULB

S dlhou expozíciou môžete snímať stopy. [BULB] je vhodný na snímanie stôp, ktoré zanecháva svetlo, ako napríklad pri ohňostroji.
 • Tento fotoaparát je kompatibilný s verziou kábla podľa normy ISO 6053.

 1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Manual Exposure).

 1. Otáčajte ovládací volič doľava dovtedy, kým sa nezobrazí indikátor [BULB].

 1. Otočením clonového krúžku zvoľte clonu (hodnotu F).

 1. Stlačením tlačidla spúšte do polovice nastavte zaostrenie.

 1. Tlačidlo spúšte podržte stlačené počas celého snímania.

Pokiaľ je stlačené tlačidlo spúšte, uzávierka zostáva otvorená.
Poznámky
 • Keďže sa rýchlosť uzávierky zníži a ľahšie tak dochádza k chveniu fotoaparátu, odporúča sa použitie statívu.

 • Čím dlhší je expozičný čas, tým zreteľnejší je šum na zábere.

 • Po snímaní sa vykoná potlačenie šumu (Long Exposure NR) pre rovnaký časový interval, ako interval, počas ktorého bola uzávierka otvorená. Počas procesu potlačenia šumu nie je možné vykonávať žiadne ďalšie snímanie.

 • Keď je aktivovaná funkcia [Smile Shutter] alebo [Auto HDR], alebo keď použijete [HDR Painting] alebo [Rich-tone Mono.] v [Picture Effect], rýchlosť uzávierky sa nebude dať nastaviť na [BULB].

 • Keď je rýchlosť uzávierky nastavená na [BULB] a ak použijete [Smile Shutter], [Auto HDR] alebo [HDR Painting] či [Rich-tone Mono.] v [Picture Effect], rýchlosť uzávierky sa dočasne nastaví na 30 sekúnd.

Manuálny posuv

Umožňuje zmeniť kombináciu clony (hodnoty F) a rýchlosti uzávierky pri zachovaní expozície, ktorú ste nastavili.
 1. Podržaním stlačeného tlačidla AEL a otočením clonového krúžku zvoľte kombináciu clony (hodnoty F) a rýchlosti uzávierky.

Súvisiaca téma