Movie

Počas snímania videozáznamov môžete nastaviť rýchlosť uzávierky a clonu na vlastné požadované hodnoty.
  1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Movie).

  1. Zvoľte požadovaný režim na otočnom ovládači.

  • Keď je [Mode Dial Guide] nastavený na [Off], prostredie na voľbu režimu sa nezobrazí. Ak chcete zvoliť iný režim, stlačte tlačidlo Fn a zvoľte požadovaný režim.


(Program Auto)
Fotoaparát nastaví expozíciu (rýchlosť uzávierky a hodnotu clony) automaticky, ale vy môžete vykonať ostatné nastavenia, ktoré sa zachovajú.

(Aperture Priority)
Manuálne nastavenie hodnoty clony pomocou clonového krúžku.

(Shutter Priority)
Manuálne nastavenie rýchlosti uzávierky pomocou ovládacieho voliča.

(Manual Exposure)
Manuálne nastavenie expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony) pomocou ovládacieho voliča a clonového krúžku.

Súvisiaca téma