DISP (Display Contents)

 1. Stlačte (Display Contents) na otočnom ovládači a potom zvoľte požadovaný režim.

 • Voliteľné režimy sa dajú nastaviť pomocou MENU 2 [DISP Button(Monitor)] alebo [DISP Button(Finder)].

V režime snímania


Graphic Display
Zobrazia sa základné informácie o snímaní.
Graficky sa zobrazia rýchlosť uzávierky a hodnota clony.
Display All Info.
Zobrazia sa informácie o zaznamenávaní.
No Disp. Info.
Informácie o zaznamenávaní sa nezobrazia.
Level
Zobrazí sa vodiaci indikátor, ktorý ukazuje uhol naklonenia fotoaparátu na ľavú alebo na pravú stranu. Keď je fotoaparát vo vodorovnej polohe, tento indikátor sa bude zobrazovať zelenou farbou.
Histogram
Graficky sa zobrazí rozloženie svetelnosti (histogram).
For viewfinder
Vhodné na snímanie pomocou hľadáčika (predáva sa osobitne).

V režime prehrávania


Display Info.
Zobrazia sa informácie o zaznamenávaní.
Histogram
Zobrazia sa histogram a informácie o snímaní.
No Disp. Info.
Informácie o zaznamenávaní sa nezobrazia.

Grafické zobrazenie
V grafickom zobrazení sú uvedené rýchlosť uzávierky a hodnota clony v grafickej forme na snímke, takže môžete ľahko pochopiť expozičný systém. Indikátor rýchlosti uzávierky a indikátor hodnoty clony ukazujú aktuálne hodnoty.
A: Rýchlosť uzávierky
B: Hodnota clony

Zobrazenie histogramu

Histogram je graf, ktorý znázorňuje jas snímaného záberu. Zobrazený graf naznačuje svetlý záber, keď je skosený na pravú stranu (A) a tmavý záber, keď je skosený na ľavú stranu (B).
 1. Opakovaným stláčaním (Display Contents) v režime snímania zobrazte histogram.

Poznámky
 • Histogram sa objaví aj pri zobrazení samostatného záberu, avšak nie je možné nastaviť expozíciu.

 • Histogram sa neobjaví pri:

 • Snímaní/prehrávaní videozáznamov

 • Snímanie v režime [Sweep Panorama] alebo prezeranie panoramatických záberov

 • Veľký rozdiel v histograme zobrazenom počas snímania a prehliadania sa môže vyskytnúť vtedy, keď:

 • Blysne blesk.

 • Rýchlosť uzávierky je nízka alebo vysoká.

 • Histogram sa nemusí objaviť pri záberoch nasnímaných pomocou iných fotoaparátov.

Používanie prostredia Quick Navi

Nastavenia je možné zmeniť priamo pomocou prostredia Quick Navi, ktoré je vhodné pri použití hľadáčika (predáva sa osobitne).
Podrobnosti o spôsobe pripojenia hľadáčika nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom spolu s hľadáčikom.
 1. Zvoľte MENU 2 [DISP Button(Monitor)].

 1. Skontrolujte [For viewfinder] a potom stlačte tlačidlo MENU.

 1. Stlačením (Display Contents) na otočnom ovládači nastavte režim displeja na [For viewfinder].

 1. Stlačením tlačidla Fn sa prepnite do prostredia Quick Navi.

V režime [Auto Mode] alebo [Scene Selection]
V režime ////[Sweep Panorama]
 1. Požadovanú položku zvoľte pomocou /// na otočnom ovládači.

 • Funkcie dostupné v prostredí Quick Navi
  Auto Mode/Scene Selection/Image Size/Quality/Drive Mode/Flash Mode/ Smile/Face Detect. /Metering Mode/White Balance/ DRO/Auto HDR /Creative Style/Picture Effect/Auto Port. Framing/Flash Comp./ISO/Aspect Ratio/Soft Skin Effect/Autofocus Area

 1. Nastavte požadovanú položku pomocou otočného ovládača alebo ovládacieho voliča.

 • Zvoľte možnosť pomocou otočného ovládača a upravte ju pomocou ovládacieho voliča.

 • Stlačením stredu otočného ovládača otvorte prostredie nastavenia zvolenej položky.

 • Opätovným stlačením tlačidla Fn ukončite prácu v prostredí Quick Navi.

Poznámky
 • Nastavenie položiek vyznačených sivou farbou nie je možné zmeniť.

 • Pri použití [Creative Style] je možné vykonať niektoré úlohy nastavenia len v prostredí nastavenia.

Súvisiaca téma