Používanie tlačidla C (Priradenie funkcie)

Stlačenie tlačidla C (Priradenie funkcie) umožňuje vyvolanie predtým zaregistrovaných funkcií.
Podrobnosti týkajúce sa zaregistrovania nastavení nájdete uvedené v časti „Func. of C Button “ [Detaily]
Súvisiaca téma