Používanie tlačidla AEL (Uzamknutie automatickej expozície)

Keď je kontrast medzi snímaným objektom a pozadím vysoký, ako napríklad pri snímaní objektu v prostisvetle alebo objektu blízko okna, odmerajte osvetlenie pomocou bodu, v ktorom fotoaparát dokáže získať správnu expozíciu a vopred ju pevne nastaviť.
Ak chcete znížiť jas objektu, použite svetlejší bod na meranie osvetlenia a pevne nastavte expozíciu celého obrazového poľa.
Ak chcete zvýšiť jas objektu, použite tmavší bod na meranie osvetlenia a pevne nastavte expozíciu celého obrazového poľa.
Táto téma popisuje príklad nastavenia [Metering Mode] na [Spot]. [AEL hold] je priradené tlačidlu AEL ako východiskové nastavenie.
  1. Fn (Metering Mode) (Spot)

  1. Zaostrite na bod, pre ktorý chcete nastaviť expozíciu.

  1. Stlačením tlačidla AEL pevne nastavte expozíciu.

Značka (Uzamknutie automatickej expozície) sa rozsvieti.
  • Hodnota expozície v kruhu bodového merania vyplýva z pevne nastavenej expozície a zobrazí sa aj na stupnici EV.

  1. Podržaním stlačeného tlačidla AEL, zaostrite na svoj objekt a snímajte.

  • Tlačidlo AEL podržte stlačené aj po snímaní, keď pokračujete v snímaní s pevne nastavenou expozíciou. Uvoľnením tlačidla resetujte expozíciu.

Môžete priradiť iné funkcie tlačidlu AEL. Podrobnosti nájdete uvedené v „Func. of AEL button“. [Detaily]
Súvisiaca téma