Autofocus Area

Môžete zmeniť oblasť zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť v režime automatického zaostrenia.
  1. Fn (Autofocus Area) požadovaný režim(Multi)
Automaticky zaostrí na objekt po celej ploche zameriavacieho rámčeka.
Keď v režime snímania statického záberu stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, okolo oblasti, na ktorú je zaostrené, sa zobrazí zelený rámček.
  • Keď je aktívna funkcia rozpoznania tváre, AF (Automatické zaostrenie) pracuje s prioritou na tváre.

(Center)
Automaticky zaostrí na objekt v prostriedku zameriavacieho rámčeka. Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu.

(Flexible Spot)
Umožňuje posunúť zameriavací rámček AF zóny na požadovaný bod na displeji a zaostriť na mimoriadne malý objekt v úzkej oblasti.

Poznámky
  • Keď používate nasledujúce funkcie, automatické zaostrovanie pracuje s prioritou na objekt v strede obrazového poľa.

  • Funkcie zoomu

  • [AF Illuminator]

  • Ak je aktivovaná funkcia zaostrovania sledovaného objektu, fotoaparát bude zaostrovať s prioritou na objekt, ktorý sa má sledovať.

Použitie flexibilného bodu

[Flexible Spot] je užitočný, keď snímate objekt, ktorý sa nenachádza v strede obrazového poľa. Môžete snímať objekt bez zmeny kompozície záberu.
A: Zameriavací rámček AF zóny (žltý: nastaviteľný/sivý: pevne nastavený)
  1. Pomocou otočného ovládača nastavte polohu zameriavacieho rámčeka AF zóny tam, kde chcete zaostriť a potom stlačte .

Ak chcete resetovať dané nastavenie, znova stlačte .
Poznámky
  • Po zmene oblasti zaostrovania sa vami nastavený zameriavací rámček AF zóny zruší.

Súvisiaca téma