Smile/Face Detect.

Keď sa použije funkcia rozpoznania tváre, fotoaparát rozpozná tváre vašich osôb a nastaví [Autofocus Area], [Flash Mode], [Exposure Comp.], [White Balance] a nastavenia [Red Eye Reduction] automaticky. Pri použití [Smile Shutter] fotoaparát rozpozná úsmevy a automaticky aktivuje spúšť.
Ak fotoaparát rozpozná viac ako jeden objekt, vyhodnotí, ktorý objekt je hlavný a nastaví zaostrenie podľa priority. Rámček, na ktorý je nastavené zaostrenie, sa pri stlačení spúšte do polovice zmení na zelený.
 1. Fn (Smile/Face Detect.) požadovaný režim


(Off)
Funkcia rozpoznania tváre sa nepoužije.

(On (Regist. Faces))
Rozpoznávanie sa vykonáva s prioritou tváre, ktorú ste zaregistrovali pomocou [Face Registration].

(On)
Rozpoznávanie sa vykonáva bez priority tváre, ktorú ste zaregistrovali.

(Smile Shutter)
Rozpoznajú sa úsmevy a automaticky sa aktivuje spúšť.

Poznámky
 • Funkcia rozpoznania tváre nebude fungovať, keď použijete funkcie zoomu.

 • Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre maximálne ôsmych osôb.

Použitie snímania úsmevu

 1. Fn (Smile/Face Detect.) [Smile Shutter]

 1. Stlačením / na otočnom ovládači zvoľte požadovanú citlivosť rozpoznania úsmevu.

 • Citlivosť rozpoznania úsmevu môžete zvoliť v rámci nasledujúcich troch úrovní; (On: Slight Smile), (On: Normal Smile) alebo (On: Big Smile).

 1. Počkajte, kým sa nerozpozná úsmev.

Keď sa rozpozná tvár, pričom úroveň úsmevu presiahne bod na indikátore, fotoaparát bude zaznamenávať zábery automaticky.
 • Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas snímania úsmevu, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti do režimu snímania úsmevu.

Tipy pre lepšie zachytenie úsmevov
 1. Nezakrývajte si oči ofinou. Tváre nesmú byť zakryté klobúkom, maskami, slnečnými okuliarmi, atď.

 1. Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát a buďte, pokiaľ je to možné, v rovnakej výške. Oči majte zúžené.

 1. Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev sa ľahšie rozpozná, ak sú viditeľné zuby.

 • Po rozpoznaní úsmevu akejkoľvek osoby sa aktivuje spúšť.

 • Môžete zvoliť alebo zaregistrovať prioritnú osobu pre rozpoznanie tváre. Po zaregistrovaní zvolenej tváre do pamäte fotoaparátu sa bude rozpoznanie úsmevu vykonávať len pre túto tvár.

 • Ak sa úsmev nerozpozná, nastavte citlivosť rozpoznania úsmevu na [On: Slight Smile].

Poznámky
 • V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.

Súvisiaca téma