Prezeranie statických záberov

  1. Stlačením tlačidla (Prehliadanie) sa fotoaparát prepne do režimu prehliadania.

  1. Pomocou ovládacieho voliča zvoľte záber.

Prezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom
Tento fotoaparát vytvára obrazový databázový súbor na pamäťovej karte pre zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Zábery nezaregistrované v obrazovom databázovom súbore sa nemusia zobraziť správne.
Zábery nasnímané inými fotoaparátmi zaregistrujte voľbou MENU 1 [Recover Image DB], aby ich bolo možné zobraziť v tomto fotoaparáte.
  • Pri registrovaní záberov používajte dostatočne nabitý akumulátor. Ak sa na registráciu záberov použije takmer vybitý akumulátor, môže sa stať, že nebude možné zaregistrovať všetky dáta, alebo môže dôjsť k poškodeniu dát v prípade, že sa akumulátor vybije úplne.

Otočenie záberu
Záber môžete otočiť stlačením tlačidla Fn (Funkcia) počas zobrazenia daného statického záberu.
Súvisiaca téma