Prezeranie videozáznamov

  1. Stlačením tlačidla (Prehliadanie) sa fotoaparát prepne do režimu prehliadania.

  1. MENU 1 [Still/Movie Select] [Folder View(MP4)] alebo [AVCHD View].

  • Ak sa chcete vrátiť do režimu zobrazenia statických záberov, zvoľte [Folder View(Still)].

  1. Pomocou otočného ovládača zvoľte videozáznam.

  1. Stlačte .

Spustí sa prehrávanie videozáznamu. Po prehratí videozáznamu až do konca začne fotoaparát automaticky prehrávať nasledujúci súbor videozáznamu.

Informácie o obrazovke na prezeranie videozáznamu

Objaví sa lišta prehrávania, teraz môžete skontrolovať polohu prehrávania videozáznamu. Po prehratí videozáznamu až do konca začne fotoaparát automaticky prehrávať nasledujúci súbor videozáznamu.
//// sa objaví na obrazovke prezerania videozáznamu.
Zobrazená ikona sa môže meniť v závislosti od nastavení snímania.

Otočný ovládač
Úkon počas prehrávania videozáznamu
Pozastavenie/Spustenie prehrávania
Rýchly posun vpred
Rýchly posun vzad
Počas pozastaveného prehrávania otočte otočný ovládač v smere pohybu hodinových ručičiek.
Spomalené prehrávanie dopredu
Počas pozastaveného prehrávania otočte otočný ovládač proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
  • Videozáznamy sa budú prehrávať dopredu po jednotlivých snímkach.

Spomalené prehrávanie dozadu
/
Hlasitosť
Zobrazenie informácií

Poznámky
  • Niektoré zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať.

Súvisiaca téma