Zobrazenie panoramatických záberov posúvaním

Pri zobrazených panoramatických záberoch je možné cez ne prechádzať stláčaním stredného tlačidla na otočnom ovládači.
Stlačením tlačidla (Prehrávanie) znovu zobrazíte celý záber.
A: Indikácia zobrazenej časti celého panoramatického záberu

Otočný ovládač
Činnosť
Spustí/pozastaví sa prechádzanie cez nasnímané zábery
/
V stave pozastavenia sa spustí posúvanie záberov dopredu alebo dozadu.

  • Prechádzanie cez panoramatické zábery zaznamenané pomocou iného fotoaparátu nemusí pri ich zobrazení fungovať správne.