Používanie položiek MENU (Snímanie)

Môžete zmeniť nastavenia snímania alebo vykonať funkcie.
V časti „Používanie položiek MENU (Snímanie)“ sú vysvetlené nasledujúce položky MENU.
  • (Ponuka režimu snímania statických záberov)

  • (Ponuka režimu snímania videozáznamov)

  • (Používateľská ponuka)

  1. Stlačením tlačidla MENU vyvolajte obrazovku Menu.

  1. Zvoľte požadovanú stránku obrazovky Menu pomocou / na otočnom ovládači.

  1. Zvoľte požadovanú položku pomocou / alebo otočením otočného ovládača a potom stlačte .

  1. Zvoľte požadovanú položku podľa pokynov na obrazovke a potom voľbu potvrďte stlačením .