Clear Image Zoom

[Clear Image Zoom] umožňuje zväčšenie záberu s kvalitou blízkou pôvodnej kvalite záberu pri snímaní statických záberov.
Najprv fotoaparát priblíži zábery prostredníctvom zoomu s pôvodnou kvalitou záberov v závislosti od zvolenej veľkosti záberu.
Keď je funkcia [Clear Image Zoom] nastavená na [On], fotoaparát sa automaticky prepne do [Clear Image Zoom], keď sa prekročí rozsah zoomu bez zhoršenia pôvodnej kvality záberu.
 1. MENU 2 [Clear Image Zoom] požadovaný režim


On
Priblíženie záberov prostredníctvom zoomu s kvalitou blízkou pôvodnej kvalite záberu, v závislosti od veľkosti záberu. Prepne sa do [Clear Image Zoom] v rámci rozsahu, v ktorom je zobrazené .

Off
Nepoužíva sa [Clear Image Zoom].

Poznámky
 • Pred spustením tohto úkonu vykonajte nasledujúce nastavenia.

 • MENU 3 [Func. of C Button], [Func. of AEL button], [Func. of Left Button], [Func. of Right Button] alebo [Func. of Down Button] zvoľte [Smart Telecon./Zoom].

 • MENU 3 [Smart Telecon./Zoom] zvoľte [Zoom].

 • Ak chcete priblížiť zábery v rámci rozsahu, v ktorom je možné zachovať pôvodnú kvalitu záberu, nastavte [Clear Image Zoom] aj [Digital Zoom] na [Off]. [Detaily]

 • Funkcia [Clear Image Zoom] nebude fungovať v nasledujúcich situáciách:

 • V režime videozáznamu

 • V režime [Sweep Panorama]

 • Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.

 • Keď je [Drive Mode] nastavený na [Cont. Shooting], [Spd Priority Cont.] alebo [Bracket: Cont.].

 • Keď je [Quality] nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG].

 • Funkcia rozpoznania tváre nefunguje v rozsahu funkcie [Clear Image Zoom].

Celková miera priblíženia, keď je zvolený [Clear Image Zoom]

Podporované miery priblíženia prostredníctvom zoomu budú odlišné v závislosti od veľkosti záberu.

Keď je [Aspect Ratio] nastavená na [3:2]


Veľkosť záberu
Celkový rozsah zoomu
L: 24M
Približne 2×
M: 10M
Približne 3×
S: 4.6M
Približne 4,5×