AF Illuminator

AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí.
Počas tejto operácie sa objaví indikátor .
  1. MENU 2 [AF Illuminator] požadovaný režim


Auto
Nastaví sa to, či sa má alebo nemá použiť AF iluminátor.

Off

Poznámky
  • Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či svetlo dopadne do stredu objektu.

  • V nasledujúcich situáciách sa [AF Illuminator] nedá použiť:

  • V režime videozáznamu

  • V režime [Sweep Panorama]

  • Keď je režim (Landscape) alebo režim (Night Scene) zvolený v [Scene Selection]

  • Keď používate pomocné svetlo automatického zaostrovania, automatické zaostrovanie pracuje s prioritou na objekty nachádzajúce sa blízko stredu obrazového poľa.

  • AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.