Auto Review

Zaznamenaný záber môžete skontrolovať na displeji bezprostredne po nasnímaní. Môžete zmeniť interval zobrazenia.
  1. MENU 1 [Auto Review] požadovaný režim
10 Sec
Trvanie zobrazenia bude podľa nastaveného intervalu.

5 Sec
2 Sec

Off
Záber sa nezobrazí.

Poznámky
  • V závislosti od nastavení, ako sú [DRO/Auto HDR] a [Soft Skin Effect], atď., môže fotoaparát dočasne zobraziť nespracovaný záber pred záberom po spracovaní.