Smart Telecon./Zoom

Voľba toho, ktorá funkcia sa použije, keď sa [Smart Telecon./Zoom] priradí tlačidlu.
 1. MENU 3 [Smart Telecon./Zoom] požadovaný režim


Smart Telecon.
Použitie inteligentného telekonvertora.

Zoom
Použitie zoomu.

Priblíženie jedným krokom (inteligentný telekonvertor)

Inteligentný telekonvertor umožňuje snímať zväčšené zábery, a to zväčšením stredu záberu.
 1. MENU 3 [Func. of C Button], [Func. of AEL button], [Func. of Left Button], [Func. of Right Button] alebo [Func. of Down Button] zvoľte [Smart Telecon./Zoom].

 1. Stlačte tlačidlo, ktorému bola priradená funkcia [Smart Telecon./Zoom].

 • Po každom stlačení tohto tlačidla sa bude miera priblíženia meniť nasledovne:
  Približne 1,4× Približne 2,0× Vypnuté

V závislosti od miery priblíženia sa veľkosť záberu nastaví nasledovne:

Miera priblíženia
Veľkosť záberu
Približne 1,4×
M alebo S
Približne 2,0×
S

Poznámky
 • Inteligentný telekonvertor sa nedá použiť v nasledujúcich situáciách:

 • V režime [Sweep Panorama]

 • Keď je [Quality] nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG]

 • Pri použití inteligentného telekonvertora sa [Metering Mode] nastaví na [Multi].

 • Inteligentný telekonvertor nie je dostupný pri snímaní videozáznamov.