Face Registration

Ak vopred zaregistrujete tváre, fotoaparát dokáže rozpoznať zaregistrovanú tvár ako prioritnú, keď je [Smile/Face Detect.] nastavené na možnosť [On (Regist. Faces)].
  1. MENU 4 [Face Registration] požadovaný režim


New Registration
Zaregistruje sa nová tvár.
Order Exchanging
Zmení sa priorita tvárí, ktoré boli predtým zaregistrované.
Delete
Zvolí sa zaregistrovaná tvár na vymazanie.
Delete All
Vymažú sa všetky zaregistrované tváre.

New Registration

  1. MENU 4 [Face Registration] [New Registration]

  1. Zarovnajte vodiaci rámček s tvárou, ktorá sa má zaregistrovať a stlačte tlačidlo spúšte.

  1. Keď sa zobrazí správa s potvrdením, zvoľte [Enter].

Poznámky
  • Zaregistrovať je možné maximálne osem tvárí.

  • Nasnímajte tvár spredu na jasne osvetlenom mieste. Tvár sa nemusí zaregistrovať správne, ak je zakrytá klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi, atď.

  • Ani po vykonaní [Initialize] sa zaregistrované tváre nevymažú. Aj keď vykonáte [Delete], dáta zaregistrovanej tváre sa vo fotoaparáte zachovajú. Ak chcete vymazať dáta zaregistrovaných tvárí z fotoaparátu, zvoľte [Delete All].

Order Exchanging

  1. MENU 4 [Face Registration] [Order Exchanging]

  1. Zvoľte tvár, ktorej prioritu chcete zmeniť.

  1. Zvoľte úroveň priority.

Čím je menšie číslo, tým je vyššia priorita.
Súvisiaca téma