Používanie položiek MENU (Prezeranie)

Môžete zmeniť nastavenia prezerania alebo vykonať funkcie.
V časti „Používanie položiek MENU (Prezeranie)“ je vysvetlená nasledujúca položka MENU.
  • (Ponuka prehrávania)

  1. Stlačením tlačidla MENU vyvolajte obrazovku Menu.

  1. Zvoľte požadovanú stránku obrazovky Menu pomocou / na otočnom ovládači.

  1. Zvoľte požadovanú položku pomocou / alebo otočením otočného ovládača a potom stlačte .

  1. Zvoľte požadovanú položku podľa pokynov na obrazovke a potom voľbu potvrďte stlačením .