Protect

Slúži na ochranu záberov pred nechceným vymazaním.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka .
  1. MENU 1 [Protect] požadovaný režim


(Multiple Img.)
Umožňuje zvoliť a zapnúť ochranu skupiny záberov.
  1. Po kroku 1 zvoľte záber, ktorý sa má chrániť a potom stlačte .

Ak chcete zrušiť voľbu, opätovným stlačením zrušte značku .
  1. MENU [OK]

(Cancel All Images)
Zruší sa ochrana všetkých statických záberov.
(Cancel All Movies(MP4))
Zruší sa ochrana všetkých videozáznamov (MP4).
(Cancel All AVCHD view files)
Zruší sa ochrana všetkých videozáznamov vo formáte AVCHD.