Specify Printing

DPOF (Digital Print Order Format) je funkcia umožňujúca určiť zábery na pamäťovej karte, ktoré chcete neskôr vytlačiť.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka (Poradie tlače).
  1. MENU 1 [Specify Printing] požadované nastavenie


DPOF Setup
Multiple Img.
Umožňuje zvoliť a objednať tlač skupiny záberov.
  1. Zvoľte [Multiple Img.] [Enter].

  1. Po kroku 1 zvoľte záber na tlač.

Ak chcete zrušiť voľbu, opätovným stlačením zrušte značku .
  1. MENU [OK]

Cancel All
Zrušia sa všetky značky DPOF.
Date Imprint

On
Nastavenie možnosti tlače dátumu na zábery s označením DPOF pri ich tlači.
Off

Poznámky
  • Značka (Poradie tlače) sa nedá priradiť k videozáznamom.

  • Značku (Poradie tlače) môžete pridať maximálne k 999 záberom.

Súvisiaca téma