Zmena nastavení fotoaparátu

Môžete zmeniť nastavenia pamäťových kariet alebo fotoaparátu.
V časti „Zmena nastavení fotoaparátu“ je vysvetlená nasledujúca položka MENU.
  • (Ponuka nástroja pamäťovej karty)

  • (Ponuka nastavenia hodín)

  • (Ponuka nastavenia)

  1. Stlačením tlačidla MENU vyvolajte obrazovku Menu.

  1. Zvoľte požadovanú stránku obrazovky Menu pomocou / na otočnom ovládači.

  1. Zvoľte požadovanú položku pomocou / alebo otočením otočného ovládača a potom stlačte .

  1. Zvoľte požadovanú položku podľa pokynov na obrazovke a potom voľbu potvrďte stlačením .