Date/Time Setup

Táto funkcia slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.
  1. MENU 1 [Date/Time Setup]

  1. Stlačením/ zvoľte požadovanú položku a číselnú hodnotu nastavte pomocou /.

  1. [Enter]


Daylight Svg.:
Môžete nastaviť letný čas ON/OFF.
Date Format:
Umožňuje zvoliť formát zobrazenia dátumu a času.