Delete confirm.

Nastavenie [Delete] alebo [Cancel] ako východiskového nastavenia pre prostredie potvrdenia vymazania.
  1. MENU 1 [Delete confirm.] požadovaný režim“Delete” first
Nastaví sa to, ktoré sa zvolí ako prvé.
“Cancel” first