LCD Brightness

Pomocou svetelného snímača sa jas displeja automaticky nastaví podľa podmienok okolitého osvetlenia. Jas displeja je možné nastaviť manuálne.
  1. MENU 1 [LCD Brightness] požadovaný režim


Auto
Nastavenie jasu sa vykoná automaticky.

Manual
Jas je možné nastaviť v rozsahu hodnôt -2 až +2.

Sunny Weather
Jas sa nastaví na úroveň vhodnú pre použitie vo vonkajšom prostredí.

Poznámky
  • Keď je položka [LCD Brightness] nastavená na [Auto], nezakrývajte svetelný snímač rukou ani inými predmetmi. [Detaily]

  • Keď sa používa sieťový adaptér AC-UD10/UD11, jas displeja sa pevne nastaví na hodnotu manuálneho nastavenia +/-0.