Power Saving Start Time

Nastaví sa čas, po uplynutí ktorého sa fotoaparát automaticky vypne.
Ak sa fotoaparát určitý čas nepoužíva, pričom je zapnutý a napájaný z akumulátora, fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa predišlo opotrebovaniu akumulátora (funkcia automatického vypnutia fotoaparátu).
  1. MENU 2 [Power Saving Start Time] požadovaný režim30 Min
Fotoaparát sa po uplynutí nastaveného času vypne.

5 Min
1 Min

20 Sec

10 Sec

Poznámky
  • Fotoaparát neprejde do režimu „Funkcia automatického vypnutia“ za podmienok, ako napríklad počas prezentácie, počas snímania videozáznamov alebo pri pripojení fotoaparátu k počítaču.

  • Keď je [LCD Quality] nastavená na [Standard], nastavenie [Power Saving Start Time] sa nedá zmeniť.