Upload Settings

Nastaví sa možnosť použitia funkcie odosielania dát karty Eye-Fi (bežne dostupná), keď sa karta Eye-Fi použije s týmto fotoaparátom.
[Upload Settings] sa zobrazí len po vložení karty Eye-Fi do fotoaparátu.
 1. MENU 3 [Upload Settings] požadovaný režim


On
Používa sa funkcia odosielania dát.
Ikona zobrazenia režimu Eye-Fi na displeji sa bude meniť v závislosti od režimu komunikácie karty Eye-Fi.
: Karta Eye-Fi je v pohotovostnom režime. Na odoslanie nie je žiadny záber.
: Karta Eye-Fi je v pohotovostnom režime odosielania dát.
: Karta Eye-Fi je v režime pripájania.
: Karta Eye-Fi odosiela zábery.
: Vyskytla sa chyba.

Off
Nepoužíva sa funkcia odosielania dát.

Poznámky
 • Od júna 2012 sa karty Eye-Fi predávajú v USA, Kanade, Japonsku a v niektorých krajinách Európskej únie.

 • Viac informácií o kartách Eye-Fi získate priamo od výrobcu alebo predajcu kariet Eye-Fi.

 • Používanie kariet Eye-Fi je povolené len v krajinách a regiónoch, v ktorých sa zakúpili. Kvôli miestnym obmedzeniam môžete byť v tejto súvislosti braní na zodpovednosť.

 • Karta Eye-Fi má funkciu bezdrôtovej lokálnej siete LAN. Kartu Eye-Fi nevkladajte do fotoaparátu tam, kde je činnosť bezdrôtovej lokálnej siete zakázaná, ako napríklad na palube lietadla. Ak je karta Eye-Fi vo fotoaparáte vložená, položku [Upload Settings] nastavte na [Off]. Ak je funkcia odosielania dát karty Eye-Fi nastavená na [Off], na displeji sa zobrazí .

Prenos obrazových dát pomocou karty Eye-Fi

 1. Vykonajte nastavenia miesta pripojenia bezdrôtovej siete LAN alebo nastavenia smeru prenosu karty Eye-Fi.

Podrobnosti nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi.
 1. Po dokončení nastavení vložte kartu Eye-Fi do fotoaparátu a nasnímajte zábery.

Nasnímané zábery sa automaticky prenesú prostredníctvom bezdrôtovej lokálnej siete LAN do počítača, atď.
Poznámky
 • Pri odosielaní obrazových dát nie je funkcia automatického vypnutia dostupná.

 • Ak sa zobrazí ikona (chyba), kartu Eye-Fi vysuňte a znovu vložte do fotoaparátu, alebo vypnite a znovu zapnite fotoaparát. Ak sa ikona (chyba) aj naďalej zobrazuje, je možné, že karta Eye-Fi je poškodená. Podrobnosti získate od spoločnosti Eye-Fi, Inc.

 • Komunikácia bezdrôtovej lokálnej siete LAN môže byť prerušovaná inými komunikačnými zariadeniami. Ak je príjem dát nedostatočný, presuňte fotoaparát bližšie k miestu pripojenia.

 • Niektoré karty Eye-Fi majú „Endless Memory Mode“. Tento výrobok nepodporuje „Endless Memory Mode“. Uistite sa, že karty Eye-Fi, ktoré vkladáte do tohto výrobku, majú režim „Endless Memory Mode“ vypnutý. Podrobnosti o nastavení „Endless Memory Mode“ nájdete uvedené v návode na obsluhu dodanom s kartou Eye-Fi.