Language

Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.
  1. MENU 4 [Language] požadovaný režim