Odpojenie fotoaparátu od počítača

Vykonajte postup od kroku 1 až po 2 uvedený nižšie pred tým, než:
  • Odpojíte kábel.

  • Vyberiete pamäťovú kartu.

  • Vypnete fotoaparát.

  1. Na paneli úloh kliknite na ikonu odpojenia ().

  • Pri systéme Windows 7 alebo Windows 8 najprv kliknite na a potom kliknite na .

  1. Kliknite na [Safely remove USB Mass Storage Device].

Poznámky
  • V prípade použitia počítača Mac vopred myšou pretiahnite ikonu pamäťovej karty alebo ikonu diskovej mechaniky do ikony „Trash“ (Kôš) a fotoaparát je odpojený od počítača.

  • Pri použití počítača so systémom Windows 7 sa ikona odpojenia nemusí zobraziť. V takomto prípade môžete fotoaparát odpojiť od počítača bez vykonania vyššie uvedených krokov.