Akumulátor a napájanie

Nie je možné vložiť akumulátor do fotoaparátu.
 • Uistite sa, že je akumulátor otočený správne a zasuňte ho dovnútra tak, aby sa uzamkol poistný prvok.

Nie je možné zapnúť fotoaparát.
 • Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.

 • Uistite sa,že akumulátor je vložený správne.

 • Akumulátor sa svojvoľne vybije, aj keď ho nebudete používať. Pred použitím akumulátor nabite.

 • Skontrolujte, či je akumulátor typu NP-BX1.

Napájanie sa svojvoľne vypína.
 • Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže napájanie automaticky vypnúť v závislosti od teploty fotoaparátu a akumulátora. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania zobrazí na displeji hlásenie.

 • Ak je fotoaparát zapnutý a určitú dobu sa nepoužíva, automaticky sa vypne, aby sa zabránilo opotrebovaniu akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát.

Indikátor zostatkového stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
 • Je to spôsobené používaním fotoaparátu v extrémne horúcom alebo studenom prostredí.

 • Kapacita akumulátora sa časom a opakovaným používaním znižuje. Ak sa čas použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazne skráti, je pravdepodobne potrebné akumulátor vymeniť za nový.

Kontrolka nabíjania fotoaparátu počas nabíjania akumulátora bliká.
 • Skontrolujte, či je akumulátor typu NP-BX1.

 • Kontrolka nabíjania fotoaparátu môže blikať nepravidelne, keď použijete akumulátor, ktorý sa dlhú dobu nepoužíval. V takomto prípade vyberte akumulátor z fotoaparátu a znova ho založte.

 • Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Akumulátor“ [Detaily].

Akumulátor nie je nabitý ani po tom, ako kontrolka nabíjania zhasne a nabíjanie sa ukončí.
 • K tejto situácii dochádza vtedy, keď sa akumulátor nabíja v mimoriadne horúcom alebo chladnom prostredí. Akumulátor nabíjajte v rámci správneho rozsahu teplôt od 10°C do 30°C.