Upozornenia

Ak sa objavia nasledujúce upozornenia, riaďte sa uvedenými pokynmi.
Set Area/Date/Time.
 • Nastavte oblasť, dátum a čas. Ak ste fotoaparát dlhý čas nepoužívali, nabite vnútorný nabíjateľný akumulátor. [Detaily]

Unable to use memory card. Format?
 • Pamäťová karta bola naformátovaná v počítači a došlo k úprave formátu súborov.
  Zvoľte [Enter] a potom naformátujte pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu môžete znova používať; všetky predchádzajúce dáta na pamäťovej karte sa však vymažú. Dokončenie formátovania môže istý čas trvať.
  Ak sa toto hlásenie znova zobrazí po naformátovaní, použite inú pamäťovú kartu.

Memory Card Error
 • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte. [Detaily]

 • Formátovanie bolo neúspešné. Znova naformátujte pamäťovú kartu. [Detaily]

Reinsert memory card.
 • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte. [Detaily]

 • Pamäťová karta je poškodená.

 • Kontakty pamäťovej karty sú znečistené.

Memory card locked.
 • Používate pamäťovú kartu s prepínačom ochrany proti zápisu a tento prepínač je nastavený do polohy uzamknutia LOCK. Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej zaznamenávanie.

Processing...
 • Keď je v činnosti funkcia potlačenia šumu pri dlhej expozícii alebo funkcia potlačenia šumu pri vysokej citlivosti ISO, spracovávanie záberu bude trvať počas otvorenia uzávierky. Počas toho nie je možné vykonávať žiadne ďalšie snímanie.

Unable to display.
 • Zábery nasnímané inými fotoaparátmi alebo zábery upravené pomocou počítača sa nemusia dať zobraziť.

Unable to print.
 • Pokúsili ste sa označiť zábery vo formáte RAW značkou DPOF.

Internal temp. high. Allow it to cool.
 • Zvýšila sa teplota fotoaparátu, pretože ste vykonávali nepretržité snímanie.
  Vypnite napájanie. Nechajte fotoaparát vychladnúť a počkajte, kým nebude znova pripravený na snímanie.

 • Keďže ste snímali dlhý čas, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýšila na neprijateľnú úroveň. Prestaňte snímať.

Recording is unavailable in this movie format.
 • Nastavte [File Format] na [MP4].

 • Počet záberov presahuje možnosti fotoaparátu spravovať dátumy v databázovom súbore.

 • Registrácia do databázového súboru nie je možná. Preneste všetky zábery do počítača pomocou „PlayMemories Home“ a obnovte pamäťovú kartu.

Camera Error. Turn power off then on.
System Error
 • Vyberte akumulátor a potom ho znovu vložte. Ak sa toto hlásenie objavuje často, obráťte sa na svojho predajcu spoločnosti Sony alebo na miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.

Image Database File error. Recover?
 • Nie je možné snímať ani prehrávať videozáznamy vo formáte AVCHD, pretože obrazový databázový súbor je poškodený. Dáta obnovte podľa pokynov na obrazovke.

Unable to magnify.
Unable to rotate image.
 • Zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať zväčšiť ani otočiť.

Cannot create more folders.
 • Priečinok s názvom začínajúcim s „999“ už existuje na pamäťovej karte. Ak je toto váš prípad, na karte už nemôžete vytvoriť ďalšie priečinky.

(bliká)
 • Keď je ukazovateľ prepnutia režimu makro medzi „0,3m-“ (režim normálneho snímania) a „0,2m-0,35m“ (režim makro), ikona bude blikať. Otočte krúžok prepnutia režimu makro a nastavte ukazovateľ prepnutia režimu makro na požadovaný režim.