Preventívne opatrenia

Zálohovanie pamäťovej karty

Nevypínajte fotoaparát, nevyberajte akumulátor alebo pamäťovú kartu počas toho, ako svieti kontrolka prístupu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty. Nezabudnite si vytvoriť záložnú kópiu s cieľom chrániť svoje údaje.

Informácie o databázových súboroch

Po vložení pamäťovej karty bez databázového súboru do fotoaparátu a zapnutí napájania sa časť kapacity pamäťovej karty vyčlení na automatické vytvorenie databázového súboru. Istý čas to môže trvať, kým bude možné vykonať ďalší úkon.
Ak sa vyskytne chyba databázového súboru, preneste všetky zábery do počítača pomocou „PlayMemories Home“ a naformátujte pamäťovú kartu pomocou fotoaparátu.

Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach

 • Na príliš horúcom, studenom alebo vlhkom mieste
  Na miestach, ako je napríklad vozidlo zaparkované na slnku, kde sa fotoaparát môže zdeformovať a môže dôjsť k poruche.

 • Skladovanie na priamom slnečnom svetle a v blízkosti ohrievača
  Fotoaparát môže zmeniť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.

 • Na miestach vystavených otrasom

 • V blízkosti silných magnetických polí

 • Na piesočnatých alebo prašných miestach
  Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostali piesok ani prach. Môže to poškodiť fotoaparát. Poškodenie niekedy nie je možné opraviť.

Informácie o prevádzkových teplotách

Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C do 40°C. Nedoporučuje sa snímanie v extrémne studenom alebo horúcom prostredí, ktoré presahuje tento rozsah.

Informácie týkajúce sa kondenzácie vlhkosti

 • Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného do teplého prostredia, na vnútorných alebo vonkajších častiach fotoaparátu sa môže vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.

 • Ak sa objaví skondenzovaná vlhkosť, vypnite fotoaparát a počkajte asi hodinu, kým sa vlhkosť odparí. Ak by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti vo vnútri objektívu, nedokážete nasnímať ostré zábery.

Funkcie zabudované v tomto fotoaparáte

 • V tomto návode sú uvedené funkcie zariadení kompatibilných s formátom 1080 60i a zariadení kompatibilných s formátom 1080 50i.
  Ak chcete skontrolovať, či je váš fotoaparát zariadenie kompatibilné s formátom 1080 60i alebo zariadenie kompatibilné s formátom 1080 50i, pozrite sa, či sa na spodnej časti fotoaparátu nachádzajú nasledujúce značky.

 • Zariadenie kompatibilné s formátom 1080 60i: 60i

 • Zariadenie kompatibilné s formátom 1080 50i: 50i

Čo je 1080 60p/50p?

 • Na rozdiel od štandardných režimov snímania používaných až doteraz, ktoré vykonávajú záznam metódou prekladaného riadkovania, tento fotoaparát vykonáva záznam pomocou metódy neprekladaného progresívneho riadkovania. Týmto sa zvyšuje rozlíšenie, ktorým sa dosahuje hladší, realistickejší obraz.

Informácie o kompatibilite obrazových údajov

 • Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu štandardu DCF (Design rule for Camera File system) zavedenému asociáciou JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Spoločnosť Sony neručí za to, že prostredníctvom tohto fotoaparátu bude možné prehliadať zábery nasnímané alebo upravené pomocou iného zariadenia, alebo že zábery nasnímané týmto fotoaparátom sa budú dať prehliadať prostredníctvom iného zariadenia.

Poznámky o prehrávaní videozáznamov prostredníctvom iných zariadení

 • Tento fotoaparát používa MPEG-4 AVC/H.264 High Profile pre záznam vo formáte AVCHD. Videozáznamy nasnímané vo formáte AVCHD týmto fotoaparátom sa nedajú prehrávať prostredníctvom nasledujúcich zariadení.

 • Ostatné zariadenia kompatibilné s formátom AVCHD, ktoré nepodporujú High Profile

 • Zariadenia nekompatibilné s formátom AVCHD

Tento fotoaparát tiež používa MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pre záznam vo formáte MP4. Z tohto dôvodu nie je možné videozáznamy zaznamenané týmto fotoaparátom vo formáte MP4 prehrávať prostredníctvom iných zariadení ako tých, ktoré podporujú MPEG-4 AVC/H.264.
 • Disk s kvalitou obrazu vysokého rozlíšenia (HD) je možné prehrávať len prostredníctvom zariadení kompatibilných s formátom AVCHD. DVD prehrávač alebo DVD videorekordér nedokážu prehrávať disk s kvalitou obrazu vysokého rozlíšenia (HD), pretože tieto zariadenia nie sú kompatibilné s formátom AVCHD. Navyše, ak do DVD prehrávača alebo DVD videorekordéra vložíte disk s kvalitou obrazu vysokého rozlíšenia (HD) so záznamom vo formáte AVCHD, môže sa stať, že sa nebude dať vysunúť disk.

 • Videozáznamy nasnímané vo formáte 1080 60p/1080 50p je možné prehrávať len prostredníctvom zariadení, ktoré podporujú formát 1080 60p/1080 50p.

Poznámky týkajúce sa displeja a objektívu

 • Displej je vyrobený použitím veľmi presnej technológie, vďaka ktorej správne funguje viac ako 99,99 % pixelov. Na displeji sa však môžu objavovať malé čierne a/alebo jasné body (biele, červené, modré alebo zelené). Tieto body sú normálnym výsledkom výrobného procesu a nemajú vplyv na snímanie.

 • Dlhodobé vystavenie displeja alebo objektívu pôsobeniu priameho slnečného žiarenia môže spôsobiť poruchy. Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.

 • Nevyvíjajte nadmerný tlak na displej. Farby na displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to by mohlo spôsobiť poruchu.

 • V chladnom prostredí môžu v obraze na displeji vznikať závoje. Nejde o poruchu.

 • Dávajte pozor, aby nedošlo k nárazu objektívu a netlačte naň silou.