Pamäťová karta

Pamäťová karta


Pamäťová karta
V Návode pre používateľa sa uvádza ako
Memory Stick XC-HG Duo
„Memory Stick Duo“
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
Memory Stick Micro (M2)
„Memory Stick Micro“
Memory Stick Micro (Mark2)
Pamäťová SD karta
SD karta
Pamäťová SDHC karta
Pamäťová SDXC karta
Pamäťová microSD karta
Pamäťová microSD karta
Pamäťová microSDHC karta
Pamäťová microSDXC karta

 • MultiMediaCard sa nedá použiť.

 • Karty „Memory Stick Duo“ a SD až do 64 GB sa vyskúšali a overili, že fungujú v tomto fotoaparáte.

 • „Memory Stick Micro“ až do 16 GB a pamäťové microSD karty až do 64 GB sa vyskúšali a overili, že fungujú v tomto fotoaparáte.

 • Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby ste použili nasledujúce pamäťové karty:

 • (Mark2) („Memory Stick PRO Duo“ (Mark2))

 • („Memory Stick XC-HG Duo“)

 • („Memory Stick PRO-HG Duo“)

 • (Mark2) („Memory Stick Micro“ (Mark2))

 • SD karta (triedy 4 alebo rýchlejšia), pamäťová microSD karta (triedy 4 alebo rýchlejšia)

Poznámky
 • Aby sa zaistila stabilná činnosť pamäťovej karty, odporúčame, aby ste pri prvom použití akejkoľvek pamäťovej karty s týmto fotoaparátom naformátovali danú kartu v tomto fotoaparáte. Vezmite do úvahy, že formátovaním sa všetky údaje uložené na pamäťovej karte vymažú. Tieto údaje sa už nedajú obnoviť. Nezabudnite si akékoľvek dôležité údaje zálohovať v počítači alebo na inom médiu.

 • Ak budete opakovane ukladať/vymazávať obrazové záznamy, na pamäťovej karte môže dôjsť k fragmentácii dát. Videozáznamy sa nemusia dať uložiť ani nasnímať. V takomto prípade uložte svoje obrazové záznamy do počítača alebo na iné pamäťové médium a potom vykonajte formátovanie pomocou funkcie [Format].

 • Nedá sa zaručiť, že pamäťová karta naformátovaná v počítači bude fungovať v tomto fotoaparáte.

 • Rýchlosť načítavania či zapisovania dát závisí od kombinácie pamäťovej karty a použitého zariadenia.

 • V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:

 • Keď vyberiete pamäťovú kartu alebo vypnete fotoaparát počas načítavania alebo zapisovania údajov

 • Keď sa pamäťová karta používa na miestach vystavených pôsobeniu statickej elektriny alebo elektrického šumu

 • Dôležité údaje odporúčame zálohovať.

 • Nenalepujte nálepku na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťových kariet.

 • Nedotýkajte sa rukami ani kovovými predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej karty.

 • Pamäťovú kartu nevystavujte nárazom, neohýbajte ju a dbajte na to, aby vám nespadla.

 • Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.

 • Pamäťová karta nesmie navlhnúť.

 • Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu malých detí. Mohli by ju nedopatrením prehltnúť.

 • Do slotu pre pamäťové karty vložte pamäťovú kartu, ktorá zodpovedá jeho rozmerom. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.

 • Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte za nasledujúcich podmienok:

 • Na extrémne horúcich miestach ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku

 • Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu

 • Na vlhkých miestach alebo miestach s látkami vytvárajúcimi koróziu


Poznámka týkajúca sa používania adaptéra pamäťových kariet (predáva sa osobitne)

 • Pri vkladaní pamäťovej karty do adaptéra pamäťových kariet dbajte na to, aby ste pamäťovú kartu vkladali so správnou orientáciou a potom ju úplne vsuňte do adaptéra. Nesprávny spôsob vloženia môže zapríčiniť poruchu.

 • Pri použití pamäťovej karty „Memory Stick Micro“ alebo pamäťovej microSD karty nezabudnite vložiť kartu do určeného adaptéra pamäťových kariet.

„Memory Stick“

V tabuľke nižšie sú uvedené typy pamäťových kariet „Memory Stick“, ktoré je možné vo fotoaparáte použiť. Nie je však možné zaručiť správne fungovanie všetkých operácií pamäťových kariet „Memory Stick“.

Typ „Memory Stick“
Snímanie/Prehrávanie
Memory Stick Duo (bez funkcie MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (s funkciou MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3
Memory Stick XC-HG Duo
*2*3
Memory Stick Micro (M2)
*2
Memory Stick Micro (Mark2)
*2*3

*1 Vysokorýchlostný prenos dát pomocou paralelného rozhrania nie je podporovaný.
*2 „Memory Stick Duo“ a „Memory Stick Micro“, ktoré sú vybavené funkciami MagicGate. MagicGate je technológia na ochranu autorských práv, ktorá využíva technológiu šifrovania. Fotoaparát neumožňuje vykonávať nahrávanie/prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie MagicGate.
*3 Videozáznamy nasnímané vo formáte AVCHD, videozáznamy s veľkosťou [1440×1080 12M] sa nedajú uložiť na inú pamäťovú kartu „Memory Stick“ ako „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick XC-HG Duo“ alebo „Memory Stick Micro“ (Mark2).

Pri použití „Memory Stick Duo“ so slotom na „Memory Stick“ štandardnej veľkosti

Môžete použiť „Memory Stick Duo“ po vložení do adaptéra „Memory Stick Duo“ (predáva sa osobitne).
Adaptér „Memory Stick Duo“

Poznámky týkajúce sa používania „Memory Stick Micro“ (predáva sa osobitne)

 • Tento výrobok je kompatibilný s „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je skratkou pre „Memory Stick Micro“.

 • Ak chcete použiť „Memory Stick Micro“ s týmto fotoaparátom, vložte „Memory Stick Micro“ do adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo. Ak vložíte „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo, môže sa stať, že ju nebudete môcť vybrať z fotoaparátu.

 • „Memory Stick Micro“ uchovávajte mimo dosahu malých detí. Mohli by ju nedopatrením prehltnúť.