Licencia

Poznámky k licencii

Tento fotoaparát sa dodáva so softvérmi, ktoré sa používajú na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi príslušných softvérov. Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto softvéry sme povinní informovať vás o nasledujúcom. Prečítajte si prosím nasledujúce oddiely.
Licencie (v angličtine) sú zaznamenané vo vnútornej pamäti vášho fotoaparátu. Medzi fotoaparátom a počítačom vytvorte veľkokapacitné pamäťové spojenie na prečítanie licencií v priečinku „PMHOME“ - „LICENSE“.

TENTO VÝROBOK JE REGISTROVANÝ PODĽA AVC LICENCIE Z PORTFÓLIA PATENTOV PRE SPOTREBITEĽOV K OSOBNÉMU A NEKOMERČNÉMU POUŽITIU NA
(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU AVC („AVC VIDEO“)
A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA VO FORMÁTE AVC, KTORÉ BOLO KÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÚ A NEKOMERČNÚ ČINNOSŤ A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ VLASTNÍ LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA.
LICENCIA SA NEPOSKYTUJE ANI JU NIE JE MOŽNÉ APLIKOVAŤ NA AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI

Informácie o softvéri, na ktorý sa vzťahujú GNU GPL/LGPL

Vo fotoaparáte sa nachádza softvér, na ktorý sa vzťahuje licencia GNU General Public License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia GNU Lesser General Public License (ďalej ako „LGPL“).
Informuje vás o tom, že máte právo pristupovať, upravovať a prerozdeľovať zdrojový kód pre tieto softvérové programy v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje GPL/LGPL.
Zdrojový kód sa uvádza na webovej stránke. Môžete ho prevziať na nasledujúcej adrese URL.
Budeme radi, ak nás nebudete kontaktovať, pokiaľ ide o obsah zdrojového kódu.

Licencie (v angličtine) sú zaznamenané vo vnútornej pamäti vášho fotoaparátu. Medzi fotoaparátom a počítačom vytvorte veľkokapacitné pamäťové spojenie na prečítanie licencií v priečinku „PMHOME“ - „LICENSE“.