Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fokusmodus

Velger fokuseringsmetoden som egner seg best til motivets bevegelse.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(Enkeltbilde-AF):
Produktet låser fokus når fokusjusteringen er foretatt. Bruk [Enkeltbilde-AF] når motivet er i ro.

(Automatisk AF) (standardinnstilling):
[Enkeltbilde-AF] og [Kontinuerlig AF] veksler i samsvar med motivets bevegelser. Når lukkerknappen trykkes halvveis ned, låser produktet fokus når det avgjør at motivet er i ro, mens det fortsetter å fokusere når motivet er i bevegelse.
Under kontinuerlig opptak tar produktet automatisk bilder med kontinuerlig AF fra det andre bildet.

(Kontinuerlig AF):
Produktet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og holdes. Bruk denne metoden når motivet er i bevegelse.

(Dir. man. Fokus):
Gir deg muligheten til å bruke en kombinasjon av manuelt fokus og autofokus.

(Manuelt fokus):
Justerer fokus manuelt.

Merknad

  • Hvis motivet er for nært, støv eller fingeravtrykk på linsen kanskje vises på bildet. Tørk av linsen med en myk klut e.l.
  • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF], høres ingen pipelyd når motivet er i fokus.
  • [Automatisk AF] er tilgjengelig kun hvis du bruker et objektiv som støtter fasedeteksjons-AF i fokalplanet.
  • Hvis [Fokusområde] er [Vidt] eller [Sone], kan fokusavstandssøkerrammen endres etter at du har oppnådd fokus ved hjelp av modusen [Automatisk AF].