Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Justere fokus med berøringsoperasjoner (Berøringsfokus) (stillbilde)

Produktet fokuserer automatisk på det motivet du berører på skjermen når du tar stillbilder.

Spesifisere det ønskede fokuspunktet (Berøringsfokus)

En ramme vises rundt det punktet du har berørt, og når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer produktet fokus innenfor den rammen.
 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Inns. berøringsop.] [Berøringsfokus]
 2. MENU (Kamerainnst.) → [Måls.-AF m. senterk.] [Av]
 3. Berør det motivet du vil fokusere på.
 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
 5. Avbryt fokusering ved å berøre -ikonet.

Sporing og fokusering på det berørte motivet (Målsøking-AF)

Produktet sporer et bestemt motiv i bevegelse på kontinuerlig basis.
 1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Inns. berøringsop.] [Berøringsfokus]
 2. MENU (Kamerainnst.) → [Måls.-AF m. senterk.] [På] (standardinnstilling)
 3. Berør det ønskede området for å starte [Målsøking-AF].
 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
 5. Avbryt [Målsøking-AF] ved å berøre -ikonet.

Vise en forstørret visning av det berørte motivet (Fokusforstørrer)

Du kan vise et forstørret bilde for å kunne fokusere manuelt.
 1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus] [Manuelt fokus]
 2. Berør det punktet du vil fokusere på.
 3. Drei fokusringen for å justere fokus.
 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Hint

 • For å avbryte den forstørrede visningen må du trykke lett på lukkerknappen.

Merknad

 • [Berøringsfokus]-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Når [Opptaksmod.] er stilt inn på [Panoramafotografer.]
  • Når [Scenevalg] er stilt inn på [Nattscene]
  • Når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [Smilutløser]
  • Ved bruk av digital zoom
 • Du kan ikke ta bilder med [Berøringsfokus] med applikasjoner som er lastet ned fra nettstedet.