Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Zoom

När ett zoomobjektiv är monterat går det att förstora bilden genom att vrida på zoomringen på objektivet.

  1. Vrid på zoomringen på zoomobjektivet för att förstora motivet.
    • När ett motorzoomobjektiv är monterat vrider man på zoomobjektivets zoomspak eller zoomring för att förstora motivet.

Angående de andra [Zoom]-funktionerna än den optiska zoomen

När punkten [Zoominställning] är inställd på något annat än [Endast optisk zoom] går det att använda de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen.

När ett motorzoomobjektiv är monterat:
Om det optiska zoomområdet överskrids när man vrider på zoomspaken eller zoomringen går kameran automatiskt över till någon annan zoomfunktion än optisk zoom.

När något annat objektiv än ett motorzoomobjektiv är monterat:
MENU (Kamerainst.) → [Zoom] → önskat värde.